Giriş

1

 

 

 

 

1.      BİLİMSEL KONFERANSLAR / KEYNOTE SPEAKERS

 

 

 

 

1.1.  Novel Computer-Aided Digital Data Mining Tools For Early Breast Cancer Detection And Diagnosis For Lesion Classification

Prof. Dr. Hamparsum Bozdoğan

9

 

 

 

1.2.  Forecasting prevalence and cost trend of chronic condition progression using an epidemiologic simulation model

Stefan Kottmair, Carter Coberley, Ph.D., and James E. Pope, M.D.

10

 

 

 

 

2.      SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATIONS

 

 

 

 

 

2.1.   SAĞLIK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ / HEALTH INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS

 

 

 

 

2.1.1.      Diyalizde birbirleriyle konuşan sistemler: Değerlendirme çalışması (Systems communicating with each other in dialysis: Evaluation study)

Kutay GÜNEŞTEPE, Cengiz DOĞAN

11

 

 

 

2.1.2.      Yeni Kurulmuş Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama Örneği: Elektronik Hasta Kartları (An Application In Newly Established University Hospital : Electronic Patient Cards)

Esra TAŞBAŞ, İbrahim KORONA

23

 

 

 

2.1.3.      Klinik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sağlık Hizmetlerinin Kalitesini Artırır (Clinical Information and Communication Technology Improves Quality of Healthcare Services)

Gonca MUMCU, Leyla KÖKSAL, Büşra KOPMAZ, M. Meliş GÖK, Birke BULU, Nur ŞİŞMAN, Pınar K. AKSU, Mehveş TARIM

25

 

 

 

2.1.4.      Alzheimer Hastalarının “Wandering” Sırasında Bir An Evvel Bulunmalarına Yönelik Yeni Bir Servis: Hasta Yakınları Arasında Bir  Sosyal Ağ (A Novel Communications Service to Direct a Network of Family Caregivers for Locating and Securing Wandering Alzheimer’s Patients Immediately)

Yılmaz K. YÜCE, Ebru BARCIN, K. Hakan GÜLKESEN

27

 

 

 

2.1.5.      Ulusal Teşhis İlişkili Gruplar Sistemine Geçiş İçin Yol Haritası (Roadmap for Transition to the National Diagnosis Related Groups System)

Murat NARMANLI, Günnur ERTONG, Ahmet DİKİCİ, Ergin SOYSAL, Ahmet TÜMAY

29

 

 

 

2.1.6.      Mezuniyet Öncesi Tıp-Sağlık Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi

Neşe ZAYİM

39

 

 

 

 

2.2.   KARAR DESTEK SİSTEMLERİ VE GÖRÜNTÜ İŞLEME / DECISION SUPPORT SYSTEMS AND IMAGE PROCESSING

 

 

 

 

2.2.1.      Mamografide Şüpheli Kitle Adayı Bölgelerin Belirlenmesi (Determination of Suspicious Mass Candidate Regions on Mammography)

Burçin KURT, Vasif  V. NABİYEV, Kemal  TURHAN

40

 

 

 

2.2.2.      Kronik Pankreatit Evrelemesinde Karar Destek Sistemi Uygulaması (Decision Support System In Determining The Stage Of The Disease In Chronic Pancreatitis)

Esra TAŞBAŞ, Elif ÇALIK, Oğuz DİCLE

50

 

 

 

2.2.3.      Medikal Görüntülerin Sıkıştırılmasına Yeni Bir Yaklaşım: SYMPES (A Novel Approach to Medical Image Compression: SYMPES)

İnci ZAİM GÖKBAY, Ümit GÜZ, Hakan GÜRKAN, Sıddık Binboğa YARMAN

55

 

 

 

2.2.4.      Klinik Karar Destek Sistemleri Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Acıbadem Hastanesi Örneği (Clinical Decision Support Systems: Analysis of Acıbadem Hospital Information System as a Case Study)

Emel KOÇ, Yasemin ATILGAN ŞENGÜL, Aslı UYAR ÖZKAYA, Bora GÖKÇE

64

 

 

 

2.2.5.      Kalp Damar Hastalıklarında Örnek Klinik Karar Destek Sistemi Modellemesi (A Clinical Decision Support System Model For Cardiovascular Diseases)

Öznur Esra PAR, Ergin SOYSAL

75

 

 

 

2.2.6.      ABPM Ölçümü Olmaksızın Karar Ağaçları Algoritması ile Non-Dipper/Dipper Öngörüsü (Non-Dipper/Dipper Prediction without ABPM by Decision Trees Algorithm)

Aysun ALTIKARDEŞ, Hasan Erdal, Fevzi BABA, Ali Serdar FAK

77

 

 

 

 

2.3.   VERİ MADENCİLİĞİ / DATA MINING

 

 

 

 

2.3.1.      Gen ve miRNA ifade profillerinin ağ tabanlı entegrasyonu için web sunucusu (A web server for network based integration of gene and miRNA expression profiles)

Mehmet Kemal SAMUR, Zhenyu YAN, Parantu SHAH, Cheng LI

87

 

 

 

2.3.2.      Tıbbi Veri Setleri İçin Akıllı Yöntem Tabanlı Öznitelik Seçme Algoritmaları (Intelligent Method Based Feature Selection Algorithms for Medical Data Sets)

Oğuzhan CEYLAN, Çağıl ACAR ŞAYLAN, Işıl YENİDOĞAN, Hasan DAĞ

91

 

 

 

2.3.3.      Tıbbi Kayıtlara ICD-10 Hastalık Kodlarının Atanmasına Yardımcı Akıllı Bir Sistem (An Intelligent System to Help on Assignment of ICD-10 Codes to Medical Records)

Nefise Meltem CEYLAN, Adil ALPKOÇAK, Afsun  Ezel ESATOĞLU

93

 

 

 

2.3.4.     Sağlık Alanında Veri Görselleştirme (Data Visualization in Healthcare)

Pınar YILDIRIM, Andreas HOLZINGER

105

 

 

 

2.3.5.      Potasyum (K) ve Hemoliz İndeksi (HI) Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile İrdelenmesi (Analysis of the Relation between Potassium (K) and Haemolysis Index (HI) Using Clustering Method)

Kemal TURHAN, Yasemin Zeynep ENGİN, Sabiha KAMBUROĞLU, Burçin KURT, Asım ÖREM

106

 

 

 

 

2.4.   BİLGİSAYAR TABANLI ÖĞRENME / COMPUTER BASED LEARNING

 

 

 

 

2.4.1.      Bilgisayar Destekli Eğitimin Kanser Hastalarının Tanı ve Tedavileri Üzerine Etkileri: Sistematik Derleme (Effects of computer supported education for diagnosing and  treatment of cancer patients: A systematic review)

Seval KUL, Gülendam KARADAĞ, Burcu BAYEL

113

 

 

 

2.4.2.      Anatomi Dersi İçin Hazırlanan Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşleri (Student Opinions About to Blended Learning Environment that Prepared for Anatomy Lesson)

Arzu DEVECİ TOPAL, Mehmet Akif OCAK, Tuncay ÇOLAK

114

 

 

 

2.4.3.      Tıp Eğitiminde Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması ve Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi (Implementation of Web-Based Distance Learning in Medical Education and to Evaluate the Effect on Student Achievement)

Nihat Burak ZİHNİ, Kemal  TURHAN, Mehmet Ali ÇAN

128

 

 

 

2.4.4.      Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi (Learning Facial Expressions: Game Web Site Developed for Teaching Facial Expressions for Schizophrenia Patients)

Filiz İŞLEYEN, K. Hakan GÜLKESEN, M. Kemal SAMUR, Neşe ZAYİM, Buket CİNEMRE

136

 

 

 

2.4.5.      Web Tabanlı Bir Sistem Tasarlanarak Hasta Tecrübelerinin Gözlemlenmesi (Monitoring Patient Experiences on a Web Based Platform)

Gökhan Sezginer, Metin Ertaş

143

 

 

 

 

2.5.   POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

 

 

 

 

2.5.1.      GEO-Miner: GEO Verisi için Gen İfadesi Farkı Analiz Aracı (Geo-Miner: A Differential Gene Expression Analysis Tool For Geo Data)

Mehmet Kemal SAMUR

144

 

 

 

2.5.2.      Hastalıklarla İlişkili Genetik Yolakların Bulunmasında İki Farklı Genomik Veri Tipinin Entegrasyonunu Sağlayan Bir Yöntem (Method For Integrating Two Different Genomic Data Types To Identify Disease Related Genetic Pathways)

Mehmet Kemal SAMUR, Özgür TOSUN, Uğur BİLGE

145

 

 

 

2.5.3.      Hemşirelikte Mobil Öğrenme: Bir Literatür Çalışması (Mobile Learning in Nursing: A liretrature review)

Deniz ÖZEL, Neşe ZAYİM

147

 

 

 

2.5.4.      Genelleştirilmiş Doğrusal Karma Model ve Genelleştirilmiş Tahmin Denklemi Yöntemlerinin Uzunlamasına İki Durumlu Yanıt Değişkeni İçin Karşılaştırılması: Kolon Kanseri verisi üzerine bir uygulama (Comparison of Generalized Estimating Equations and Generalized Linear Mixed Models for longitudinal binary response: an application to colon cancer data)

Anıl AKTAŞ SAMUR, İbrahim GÖKTAŞ, Osman SAKA

149

 

 

 

2.5.5.      Biyomedikal Literatür Taraması için Geliştirilmiş Web-Tabanlı Araçların Karşılaştırılması (Comparison of web tools for searching biomedical literature)

Başak OĞUZ YOLCULAR, Neşe ZAYİM

151

 

 

 

2.5.6.      Hastane Bilgi Sistemlerinin Hasta Kabul Çalışanları Perspektifinden Değerlendirilmesi (The Evaluation of Hospital Information Management Systems in The Perspective of Patient Registry Officer)

Gonca MUMCU, Leyla KÖKSAL, Büşra KOPMAZ, M. Meliş GÖK, Birke BULU, Nur ŞİŞMAN, Pınar K. AKSU, Mehveş TARIM

152

 

 

 

2.5.7.      Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme (Heuristic Evaluation of Usability for “Learning Facial Expressions” Web Site)

Filiz İŞLEYEN, K. Hakan GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Kemal SAMUR, Buket CİNEMRE

154

 

 

 

2.5.8.      Sağlık Tesisi Karnesi Uygulamasında İş Zekâsı Araçlarının Kullanımı (Using Business Intelligence Tools on Health Center Report Application)

Rana GÖNÜLTAŞ, Dilek ALİM, Murat NARMANLI, Ahmet DİKİCİ

161

 

 

 

2.5.9.      TCF7L2 Gen Polimorfizminin Diyabetik Hastalarda Biyoinformatik Metotlar İle Araştırılması (Investigation of TCF7L2 Gene Polymorphism in Diabetic Patients Using Bioinformatic Methods)

Hüsamettin GÜL, Cengizhan AÇIKEL, Yeşim AYDIN SON

163

 

 

 

Yazar Dizini / Authors Index - HTML

166