Giriş 226
TIP BİLİŞİMİNDE DEĞERLENDİRME / EVALUATION IN MEDICAL INFORMATICS

Usage of a Family Physician Web-based Health Service from 2002 to 2008: An Application for Turkey (Bir Aile Hekimliği Web Sağlık Servisinin 2002-2008 Arasında Kullanımı: Türkiye’de bir Uygulama)           

    Beyza KAYMAKOĞLU, Meriç ÇOLAK, Ergun ÖKSÜZ

231

Bir Sağlık Sitesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (Evaluation of a Healthcare Web Page) 

    Güler KALEM ve Mustafa KAHRAMAN                                                                                                                                 

238

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi (Medical Informatics Research Areas: 2007 and 2008 Publication Analysis of Four Medical Informatics Magazine with Highest Impact Factor)                                                                         

    Esra TAŞBAŞ, Hakan CENGİZ, Oğuz DİCLE

247

Dermatolojik Görüntüler için JPEG ve JPEG2000 Sıkıştırma Algoritmalarının Objektif Olarak Değerlendirilmesi (Objective Evaluation of JPEG and JPEG 2000 Compression Algorithm for Dermatologic Images)                                          

    Filiz İŞLEYEN, K. Hakan GÜLKESEN, Ayşe AKMAN, Yılmaz Kemal YÜCE, Ertan YILMAZ, Anıl A. SAMUR, Devrim S.

   ÇAKÇAK, Erkan ALPSOY

254

Viral Hepatitlerin Histopatolojik Değerlendirmesinde Kullanılan Modifiye HAI Skorlama Yönteminin Güvenirlik Çalışması (Reliability Study for the Modified HAI Scoring Method that is Used for Histopathological Evaluation of the Viral Hepatitis)                  

    Güney GÜRSEL, Yıldırım KARSLIOĞLU, Ali ARİFOĞLU, Osman SAKA

256
BİYOSİNYAL ANALİZİ-İŞLEME / BIOSIGNAL ANALYSIS-PROCESSING

Frequency Transposition Enhancement Study for High-Frequency Hearing Loss (Yüksek Frekans Duyma Kaybının Frekans Kaydırma Metodu İle İyileştirme Çalışması)                                                                         

    Umut ARIOZ and Kemal ARDA

258

Psikofizyolojik ve Paradoksal Uyku Bozukluğunda Tekil Dağılım Analizi (Singular Spectrum Analysis in Psychophysiological and Paradoxical Insomnia)                                                                                                        

    Serap AYDIN

265

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri (EEG Based Entropy Changes in Epilepsy)                                                      

    Serap AYDIN, H.Melih SARAOĞLU, Sadık KARA

270

Yutkunmanın Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi (The Effect of Swallowing on The  Heart Rate Variability)                        

    Serian YAZGI ve Metin YILDIZ

276
KARAR DESTEK / DECISION SUPPORT

Enteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarına Yönelik Klinik Karar Destek Sistemi (Clinical Decisions Support System for Patients With Enteral Nutrition in Intensive Care Units)                                                                 

    Gülten SUCU, Aklime DİCLE , Osman SAKA

284

Karaciğer Nakli Öncesi Değerlendirme için Bir Eklenti Yazılımı (A Plug-In Software Package for Pre-evaluation of Liver Transplantation)                                                                                                                                     

    Hatice DOĞAN, M. Alper SELVER, Oğuz DİCLE, Cüneyt GÜZELİŞ

295

Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Karar Destek Sistemi Kullanımı: Literatürden Örnekler (Use of Clinical Decisions Support Systems in Nursing Practices: Examples from the literature)                                                           

    Gülten SUCU, Aklime DİCLE, Osman SAKA

297

Intern Elektif Stajlarının Seçimi için bir Web 2.0 Uygulaması (A Web 2.0 Application for Selection of Internship Electives)

    Ergin SOYSAL ve Sabri KEMAHLI

300

Yoğun Bakımda Hastaların Kabulü, Tanı ve Tedavi Süreçleri İçin Karar Desteği Sağlayan Web Tabanlı Klinik Rehber Geliştirilmesi (Development of Web-Based Clinical Guidelines that Provide Decision Support for Patient Admission, Diagnosis and Treatment Processes)                                                               

    Deniz ÖZEL, Fatih ÖZBEK, Uğur BİLGE, Melike CENGİZ

302
DOĞAL DİL İŞLEME / NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Radyoloji Raporları için Türkçe Bilgi Çıkarım Sistemi (A Turkish Information Extraction System for Radiology Reports)

    Ergin Soysal, İlyas Çiçekli, Nazife Baykal

304

Kulak Burun Boğaz Epikriz Notlarından Birliktelik Kurallarının Çıkartılması (Association Rules Extraction from the Otolaryngology Discharge Notes)                                                                                   

    Başak OĞUZ, Uğur BİLGE, Mehmet Kemal SAMUR

313

Biyomedikal Metinlerde Bilgi Keşfi (Knowledge Discovery in Biomedical Texts)                                                                

    Pınar YILDIRIM, Antonio Jose Jimeno YEPES, Osman SAKA, Dietrich Rebholz SCHUHMANN

323
RADYOLOJİ-GÖRÜNTÜ BİLİŞİMİ / RADIOLOGY-IMAGING INFORMATICS

DEMEK: Çok Amaçlı Sayısal Mamografi Referans Veri Kümesi (MuDMaDs: A Multipurpose Digital Mammography Reference Dataset)                                                                                                                                 

    Ozan AKÇAY, Adil ALPKOÇAK, Pınar BALCI, Oğuz DİCLE

325

Hastaneler Arası Dağıtık PACS Ağı (Inter-hospital Distributed PACS Network)                                                                

    Tolga Utku ONBAY ve Aylin KANTARCI

335

İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişimi için Bütünleştirilmiş Bilgi Erişimi Modeli (Integrated Retrieval System for Content Based Medical Image Retrieval)                                                                                                    

    Tolga BERBER ve Adil ALPKOÇAK

344

Merkezi PACS Sistemi ile Yapılan Teleradyoloji Uygulaması: Türkiye’deki Üç Yıllık Deneyimimiz (Teleradiology application with a centralized PACS system: Three years of experience in Turkey)                                                                                     

    Nuri TASALI, Rahmi ÇUBUK, Tamer BELİR, Burcu NARİN, Alper ARMAN, Levent ÇELİK

352

Sanal Mikroskopi Gerçeklemesi için Grafik Arayüz Geliştirilmesi (Graphical User Interface Development for Virtual Microscopy Implementation)                                                                                                                

    Sercan AYDIN, Gökhan BAŞ, M. Alper SELVER, Güleser K. DEMİR

354
DİĞER KONULAR / MISCELLANEOUS

Klinik Bilgi Sistemi ile Elde Edilen Ailesel Boy Kısalığı Verisinde Lojistik Regresyon ve Genetik Algoritma Sonuçlarının Karşılaştırılması (Comparison of Logistic Regression and GeneticAlgorithm Results Using Familial Short Stature Data Obtained from Pediatric Endocrinology Information System)                                       

    Mehmet Kemal SAMUR, Uğur BİLGE, Anıl AKTAŞ SAMUR, İffet BİRCAN, Osman SAKA

356

Implementation of  Specification and Description Language for a Health Information System                                              

    Eustache MUTEBA Ayumba

364

Tele-Hemşirelik (Telenursing)                                                                                                                                            

    Firdevs ERDEMİR ve Arzu AKMAN

367

Elektronik Sağlik  Kayitlarinin Hemşirelikte Klinik Kullanimina İlişkin  Gözlemler (Clinical Observations of Electronic Health Records Practiced by Nurses in US-MD)                                                                              

    Şeyda ÖZBIÇAKÇI

369

Klinik Bilginin Nesne Temelli Yaklaşımla Modellenmesi (Object Oriented Approach Based Modelling of Clinical Information) 

    Nihal DİZDAR, Neşe ZAYİM, K. Hakan  GÜLKESEN

371

Classification of Children with Abdominal Obesity: Comparison of CART, Multi-Layer Neural Network, Flexible Discriminant Analysis and Logistic Regression                                                                                               

    Ahmet ÖZTÜRK, Betül ÇIÇEK, Musa ASYALI,  Mahmut TOKMAKÇI, Gökmen ZARARSIZ, Mehmet KÖPRÜ, Murat

    YENISU, Murat Borlu, Hüseyin Demir, Yusuf Özkul

373

Yazar Dizini / Author Index:   HTML

375